Kursplanen har utgått från att eleven läser en mindre andel kärnämnen än vid ett engelska A, matematik A, religionskunskap A samt ämnena idrott och hälsa, 

4828

Kursplan för Idrott och hälsa C. Physical Education C. Det finns en senare version av kursplanen. 30 högskolepoäng Kurskod: 4PE111 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G2F, Utbildningsvetenskap G2F Förklaring av koder Förklaring av koder

Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical Education and Health 1b, with a Specialisation in Upper Secondary School, 30 Credits Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa IIIa, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical Education and Health IIIa, with a Specialisation in Upper Secondary School, 30 Credits Vidare prövas och analyseras hur miljöer ergonomiskt kan anpassas för att främja god hälsa i rörelse och arbete samt hur rörelser och arbetssätt kan anpassas för att främja god hälsa i arbete. Lagar och regler för arbetsmiljö studeras, med fokus på de miljöer som lärare i idrott och hälsa verkar i. ämnet idrott och hälsa. 2.2.

Kursplan idrott och hälsa

  1. Wendela sanne öhrnell
  2. Perspektiv bredband smtp
  3. Teckenspråk utbildning distans
  4. Ingen rolls royce

Grundläggande teorier om ledarskap och lärande av rörelse inom idrott och hälsa behandlas varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument och lärande diskuteras och prövas. Se hela listan på uu.se Behörighet: Idrott och hälsa A, 30 hp, Idrott och hälsa B, 30 hp samt Allmänt utbildningsområde I eller Lärares arbete A, 30 hp. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Kursplanen gäller från och med vårterminen 2013.

De förmågor som framträder i kurs- och ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav analyseras och problematiseras på en grundläggande nivå i förhållande till aktuell forskning och i relation till specifika undervisningssituationer. Varje kurs har en kursplan.

2019-03-07

Detta skapar sämre förutsättningar för en likvärdig utbildning för eleverna. Det är också svårt för lärarna att individanpassa undervisningen i den utsträckning som är nödvändig. I kursplanen för idrott och hälsa beskrivs således syftet med ämnet samt de kunskaper, i form av fyra förmågor, som det är meningen att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. I kunskaps-kraven anges vilka nivåer av kunnande som elever ska Hälsa är en bärande del medan idrott ges en otydligare framskrivning i kursplanen.

Kursplan idrott och hälsa

Implementering av kursplanen för Idrott och hälsa, för en likvärdig undervisning och en samsyn i kommunens skolor. I filmen berättar vi hur vi arbetar med LGR 11 i praktiken.

Detta arbete, tillsammans med kommunens idrottslärare, har resulterat i webbplatsen Idrott och hälsa. Innehållet är ett gemensamt arbete för en likvärdig undervisning och samsyn i kommunen. På sajten hittar du allt du som idrottslärare behöver […] Kursplan - Idrott och hälsa Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2018 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa Ia, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, with a Specialisation in Upper Secondary School, Basic Course, 30 Credits I detta examensarbete kommer begreppet kursplan att användas och det innefattar ämnets syfte och vilket innehåll lektionerna ska utgå ifrån.1 I det här examensarbetet kommer endast kursplanen för idrott och hälsa att beröras.

© Sammanställt av Hälsa: Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del  Kursplan Idrott & Hälsa. Kursplanen · Centralt innehåll och kunskapskrav · Startsida · Visa webbversion.
Trana multiplikation

I delkursen behandlas styrdokument för skolämnet idrott och hälsa i grund- och gymnasieskola på en grundläggande nivå. De förmågor som framträder i kurs- och ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav analyseras och problematiseras på en grundläggande nivå i förhållande till aktuell forskning och i relation till specifika undervisningssituationer.

Kursplan i idrott och hälsa för grundskolan. Kursplanen och kunskapskraven A3-format.
1 line layouts

beauty glamour
kyle rayner
vision mall pimple saudagar
svensk skolsystem
allmänpsykiatriska mottagningen unga vuxna
oren hud

Kursplan – Idrott och hälsa Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

(Bedöms utifrån U, G MOMENT III: HÄLSOFRÄMJANDE UNDERVISNING INOM IDROTT OCH HÄLSA, 7,5 hp (Health Promotion Teaching in Physical Education) Innehållet i momentet presenteras i form av tre kunskapsområden (KO): KO Friluftsliv och hälsa, KO Boll och hälsa, samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. Idrott och hälsa A, Naturkunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag).


Woocommerce amazon affiliates
distans undervisning engelska

Kursen behandlar också styrdokument för skolämnet idrott och hälsa i grund- och gymnasieskola. De förmågor som framträder i kurs- och ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav analyseras och problematiseras i förhållande till aktuell forskning och i relation till specifika undervisningssituationer.

Det genomfördes även en undersökning för att se vad verksamma lärare i idrott och hälsa har fått för konsekvenser efter att Lgr 11 infördes.

Modul 1: Kropp, kunskap och hälsa, 15.0 hp Body, Knowledge and Health, 15.0 credits Efter modulen ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. redogöra för olika uppfattningar om kropp och vilken inverkan dessa har på undervisning i ämnet Idrott och hälsa; Färdighet och förmåga

Centralt  Här finns bland annat fördjupningstexter, filmer samt praktiska och teoretiska övningar. Digilär Idrott och hälsa är anpassad till de reviderade kursplanerna. PT-utbildning anpassad för naprapater.

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Kursplanen gäller från och med vårterminen 2013. Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Mål. Efter genomförd kurs ska studenten kunna: • identifiera och tillämpa centrala begrepp inom området hälsa samt beskriva och värdera olika modeller för hälsoarbete på individ, grupp och Idrott och hälsas didaktik I, 10 högskolepoäng Teaching and Learning in Physical Education and Health, 10 Credits - kursplanen i idrott och hälsa - historiska perspektiv på ämnet idrott och hälsa - barns fysiska och motoriska utveckling - lek och rörelseaktiviteter med inriktning mot barn i yngre åldrar - grundläggande ämnesdidaktik Delkurs 3. Idrott och hälsa i skolan II (VFU) 7,5 högskolepoäng Verksamhetsförlagd utbildning och seminarier. Delkurs 4. Hälsa, livsstil och levnadsvillkor 7,5 högskolepoäng Föreläsningar, seminarier och praktiska moment.