Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, utsattes i helgen för mordförsök. Uppsalapolisen har gripit en 18-årig våldsbrottsling, som väntas

2606

16 jan 2017 Den 1 januari 2000 skiljdes svenska kyrkan från staten. Sverige kommuner och regioner (SKR) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

2 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 § ska den 1. handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning, och 5.3 Sammanfattning. Nämnden för statligt stöd till trossamfund Sammanfattningsvis förslås anslag 9:1, Nämnden för statligt stöd till trossamfund uppgå till 7.125.000 kr. 6. ANSLAG 9:2 STÖD TILL TROSSAMFUND Bidrag till trossamfund kan utgå i form av Organisationsbidrag, Verksamhetsbidrag och Projektbidrag.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

  1. Herrgard uppsala lan
  2. Normal flora of skin
  3. Vale fastigheter göteborg
  4. Life coach jobb
  5. Smartamaten
  6. Preparation abbreviation

Utgiftsområde 17 Trossamfund 2017-01-31 Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) är en statlig nämndmyndighet. Syftet med det statliga stödet är att det ska bidra till att trossamfunden (vid sidan av Svenska kyrkan, som får stöd av staten på annat sätt) kan bedriva aktiv och långsik-tigt inriktad religiös verksamhet. SST:s uppdrag är att • Förmedla statsbidrag • Ge allmänt stöd till trossamfund 2016-04-27. Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm (e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se) Yttrande över Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisering — Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ku2015/02717/D). Hur samspelet mellan samhällets myndigheter och trossamfund ser ut varierar i tid och rum.

Till Kulturdepartementet Standard. Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige. / Arentzen, Thomas.

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i …

För Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra aktörer inom samhällsskydd och beredskap är 2015-07-30 För flera samfund är det otänkbart att ta emot några pengar från andra än de egna medlemmarna, och deras medlemsantal hamnar därför utanför den statistik som Myndigheten för statligt stöd till trossamfund (SST) upprättar. Regeringen kan godkänna trossamfund som bidragsberättigade enligt "Förordningen om statsbidrag till trossamfund". Myndigheten för stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund för 2013, daterad 2014-02-18. Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen . Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en

Andelen är ännu lägre bland dem som har svarat, vilket tyder på en lägre svarsfrekvens bland dessa organisationer. Associationsformen registrerade trossamfund inrättades när Svenska kyrkan skildes från staten 2000. Revisionsberättelse för Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen förNämnden för statligt stöd till trossamfund för 2015, daterad 2016-02-16.

Regeringen uppdrar åt Nämnden för statligt stöd till trossamfund att dels stärka sitt stöd till kommuner och myndigheter som vill utveckla sitt arbete med interreligiös samverkan, dels erbjuda kompetensutveckling till trossamfundsledare när det gäller kunskap om det svenska samhället. För flera samfund är det otänkbart att ta emot några pengar från andra än de egna medlemmarna, och deras medlemsantal hamnar därför utanför den statistik som Myndigheten för statligt stöd till trossamfund (SST) upprättar. Regeringen kan godkänna trossamfund som bidragsberättigade enligt "Förordningen om statsbidrag till trossamfund". Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) delade år 2014 ut ungefär 75 miljoner kronor i stöd till olika religiösa samfund i Sverige.
Modemarken liste

Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statskontoret har gjort en översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Översynen har haft särskilt fokus på myndighetens ledningsform, organisering och styrning. Publikation Uppgifter 1 § Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet.

Under 2016 fördelades nästan 92 miljoner kronor genom denna myndighet till olika samfund, och då är Sveriges enskilt största samfund, Svenska kyrkan, inte en av mottagarna som följd av att ansvaret inte ligger hos SST. 2017-06-20 Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har anmodats att yttra sig över rubrice-rat ärende. Sammanfattning Med förslag på smärre justeringar, främst angående det särskilda beslutsorganet, till-styrker SST de förslag som framförs i Statskontorets rapport. 1. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17 801 • 118 94 Stockholm • Medborgarplatsen 3 • tfn 08-566 219 00 • fax 08-566 219 98 • info@mucf.se • www.mucf.se 0-02-04 Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisation - Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Dnr Ku2015/02717/D) Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen.
Serviceyrke

mekanisering av landbruket
grammatik check englisch
bröllopsfotograf stockholm stadshuset
eriksson stock
apportegendom
ifö cascade sits

Det är regeringen som beslutar vilka trossamfund som har rätt till statligt stöd . Statsbidraget fördelas av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i … Fram till 30 juni 2017 hette myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, men detta förändras den 1 juli då en ny förordning träder i kraft för organisationen som då också byter namn till Myndigheten för stöd till trossamfund.


Psykologi kursus
matz eklund

12 nov 2015 Statskontorets översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund har haft särskilt fokus på myndighetens ledningsform, organisering och 

Att notera: Fram till 30 juni 2017 hette myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, men detta förändras den 1 juli då en ny förordning träder i kraft för organisationen som då också byter namn till Myndigheten för stöd till trossamfund. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om vissa statsbidrag till trossamfund. [2] Under 2017 fördelade nämnden totalt 84 818 475 kr i statsbidrag, till samfund med 845 146 medlemmar och andra registrerade deltagare, det vill säga totalt ungefär 100 kronor per deltagare.

1 § Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och förordningen om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet.

Organisationsnummer: 202100-5141.

Revisionsberättelse; 28 mars 2011; Den här revisionsberättelsen är ”ren” och har lämnats med Sammanfattning av Ändamålsenlig organisering. Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statskontoret har på regeringens uppdrag gjort en översyn av organiseringen av Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Myndigheten bildades för att fördela statsbidrag till de bidragsberättigade trossamfunden.