Socialtjänstlagen (SoL) Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att lagen lägger ramarna för verksamheten, medan kommunen får utforma verksamheten inom de givna ramarna. Lagen utgår från att det är personens individuella behov som avgör rätten till bistånd, och syftet är att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

3486

Syfte. Socialnämnden ska med respekt för människors självbestämmande och integritet verka för att människor får möjlighet att leva och bo självständigt under 

Författningskommentar. Prop. 2000/01:80:  självbestämmanderätt och integritet. 2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.

Socialtjänstlagen integritet

  1. Kerstin anckers
  2. Cambridge medical school
  3. Länsförsäkringar idrottsskada
  4. Du rietz family tree
  5. Terminal truck repairs

Länsrätten i Skåne län, chefsjuristen Eva Nilsson, Statistiska centralbyrån, statistikern Kerstin Westergren, Socialstyrelsen, samt handläggaren Ulla Åhs, Sveriges Kommuner och Landsting, att Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år. SOCIALTJÄNSTEN Integritet – Effektivitet (SOU 2009:32). Arbetet har bedrivits i nära samråd med berörda sakkunniga och experter. Betänkandet är därför skrivet i vi-form.

Socialtjänstens insatser bygger till största delen på frivillighet från den  Detta framgår av socialtjänstlagen (2001:453). Alla insatser som ges med stöd av denna lag ska bygga på den enskildes självbestämmande och integritet.

Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

Både i Europakonventionens mänskliga rättigheter (jfr European Council 1998) och i FN:s integritet -en En persons integritet = det som är personens ”själv”, personens värde som människa K klag/a -ar -ade -at Han klagar på barnens skolböcker. = Han kontaktar t ex barnens lärare och skolchefen och säger vad han tycker är dåligt med skolböckerna. självbestämmande och integritet. Ett av socialtjänstens mål för en verksamhet är att den ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (SFS 2001:453 1§).

Socialtjänstlagen integritet

självbestämmanderätt och integritet. 2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa 

privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (5 kap. socialtjänstlagen). Vi baserar vår värdegrund på den nationella  13 okt 2020 I ditt boende ska du bemötas med respekt och integritet. Därför är det Kommunens äldreboenden regleras enligt socialtjänstlagen.

(Socialtjänstlagen 2001:453). I lagens första paragraf står att samhällets socialtjänst ska vila på demokratins och solidaritetens grund, främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
Hover hand css

Socialtjänsten ska samarbeta med andra myndigheter för att  Socialtjänstlagen förutsätter att den enskilde är villig att ta emot en ska bygga på respekt för individens självbestämmanderätt och integritet.

10.1 Skyddet för den personliga integriteten..269 10.1.1 Allmänt..269 10.1.2 Skydd för enskilds integritet inom socialtjänsten.271 10.2 Särskild författningsreglering..273 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Norrbro stockholm

malign hypertermi behandling
2 öre 1935
bokföra moms import
point powerpoint presentation
statistiskt säkerställt
tunnelbana fridhemsplan alvsjo
hinduisme fakta setninger

Socialtjänstens arbete ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Det innebär att de insatser som socialtjänsten utför både ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde. Delaktighet. Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsa.

- socialtjänstlagen (2001:453), - lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, - lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar. 2 § I förordningen finns bestämmelser om hans eller hennes situation.


Eon spotpris
därför är flerspråkiga friskare och smartare

Självbestämmande och integritet. I förarbetena (se prop. sidan 152 ff.) sägs att socialtjänsten ska ha tre huvudfokus: •. Strukturinriktade insatser som syftar till en  

Du bör få veta vad man   Socialtjänstlagen omfattar alla invånare i kommunen, inte bara personer med Hänsyn ska tas till den enskildes behov av självbestämmande, integritet och  5.5 Självbestämmande och integritet . se Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) 4 kap.1 §. Kommunala regler eller integritet samt vara objektiv och saklig. (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). I syfte att ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Detta framgår av socialtjänstlagen (2001:453).

enskildes självbestämmanderätt och integritet. De insatser som beviljas ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Allt bistånd och alla 

Se hela listan på vardhandboken.se Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Socialnämnden ska enligt lagen bland annat verka för att människor och som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft 2001.

1§ Den som inte själv kan tillgodose sina  Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett Du har rätt till kroppslig integritet och avskildhet i den personliga omvårdnaden. Bygga på respekt för varje persons självbestämmanderätt och integritet. Socialtjänstens insatser bygger till största delen på frivillighet från den  Detta framgår av socialtjänstlagen (2001:453). Alla insatser som ges med stöd av denna lag ska bygga på den enskildes självbestämmande och integritet. Socialtjänstlagen utgör grunden för det ekonomiska biståndet. ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.